1. Úvod

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov našich web stránok je pre nás najvyššou prioritou, a preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje pri využívaní našich webových stránok. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti ako aj našu zodpovednosť ako Prevádzkovateľa.

1.1 Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov:

ACCORD, a.s.,

Železničná 3372/10A,

91101 Trenčín,

IČO: 17056373

(ďalej len : „Prevádzkovateľ“) pre účely spracúvania v súlade so zákonom č.18/2018 Zz. o ochrane osobných údajov (ďalej len: „Zákon“) v znení neskorších predpisov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR”), zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákona č. 257/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník  a zákona 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2 Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webových stránok za účelom skvalitnenia služieb na týchto webových stránkach:

a tiež za účelom riadneho plnenia záväzkov z kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod vedený na webovej stránke:

Vymenované webové stránky v ďalšom texte označujeme ako “webové stránky Prevádzkovateľa”.

Prevádzkovateľ spracováva také údaje, ktoré sú potrebné najmä pre:

 • Registráciu na webovej stránke
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Vysporiadanie obchodu
 • Dodávku tovaru objednaného Užívateľom
 • Užívateľa, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

1.3 Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov

Vyplnením a odoslaním registračného formulára alebo registrácie na zasielanie Newslettera na týchto webových stránkach:

udeľujete súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely získavania a spracúvania štatistických informácií, získavania reakcií a hodnotení, poskytovania zliav, bonusov a vedenia vernostných programov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely.

Váš súhlas možno kedykoľvek odvolať:

 1. písomne na horeuvedenej adrese Prevádzkovateľa
 2. telefonicky na telefónnom čísle +421 32 74 18 101
 3. e-mailom na adrese admin@accord.sk

Každý zaregistrovaný zákazník na webovej stránke https://obchod.accord.sk/ je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu (newsletter). V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, zakliknete odkaz v doručenom newsletteri  alebo zašlete e-mail na: admin@accord.sk a požiadate o odhlásenie zo zasielania noviniek.

1.4 Typ údajov

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

 • Prihlásenie sa na webstránku E-shopu
  • Meno a Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Heslo
  • Číslo telefónu
  • Mesto a PSČ bydliska
  • Doručovacia adresa

Údaje, ktoré sú poskytované Užívateľom dobrovoľne:

 • Dátum narodenia
 • IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry
 • DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

1.5 Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s Vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na E-shope a v momente potvrdenia transakcie uskutočnenej na E-shope. Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez E-shop.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na E-shope bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená, že Váš Užívateľský účet na E-shope bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete to spraviť aj Vy osobne, po prihlásení sa na E-shop.

Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

1.6 Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Váš Užívateľský účet na E-shope vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

1.7 Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví Prevádzkovateľ (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií).

Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.

2. Facebook plugin

Webové stránky Prevádzkovateľa obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku  je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portáli Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

3. Google analytics

Webové stránky Prevádzkovateľa používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania webových stránok Prevádzkovateľa, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

4. Súbory COOKIES

Nasledovné informácie sa týkajú používania súborov cookies a s tým spojeného spracúvania osobných údajov návštevníkov (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“) webových stránok Prevádzkovateľa. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

4.1 Čo sú súbory Cookies

Sú to malé súbory, ktoré do zariadenia Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky Prevádzkovateľa, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. Pojem cookies pre účely týchto podmienok sa vzťahuje aj na iné obdobné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, tzv. majáky, atď.).

4.2 Aké súbory cookies používa Prevádzkovateľ

Súbory cookies, ktorými webové stránky Prevádzkovateľa rozpoznávajú zariadenie Dotknutej osoby, môžu byť:

 • Relačné cookies, ktoré sa používajú počas návštevy webových stránok;
 • Trvalé cookies, ktoré sa používajú pri opakovaných návštevách webových stránok.

Z hľadiska toho, kto súbory cookies ukladá do zariadenia Dotknutej osoby, rozlišujeme:

 • Cookies prvej strany, ktorými sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku priamo Prevádzkovateľom;
 • Cookies tretích strán, ktorými sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.

4.3 Použitie súborov cookies

Súbory cookies na webových stránkach Prevádzkovateľa sú používané na nasledujúce účely:

 • Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať Užívateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webových stránok;
 • Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webové stránky a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok;
 • Analytické súbory cookies umožňujú Prevádzkovateľovi vykonávať rôzne štatistické analýzy jeho webových stránok. Používajú sa v anonymizovanej podobe, čo znamená, že Dotknutú osobu nemôžu identifikovať a používanie týchto cookies môže Dotknutá osoba vo svojom internetovom prehliadači vypnúť;
 • Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú;
 • Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii internetového prehliadača a zariadenia Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak tieto reklamy už nemusia zodpovedať záujmom Dotknutej osoby. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom stránok Prevádzkovateľa jeho reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na profilovanie záujmov Dotknutej osoby a na zobrazenie relevantných reklám aj na iných stránkach.

4.4 Nastavenie alebo zakázanie súborov cookies

Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto podmienkach. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby.

Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webových stránok, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webových stránok. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať.

V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah.

Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok Prevádzkovateľa, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

4.5 Ako dlho si Prevádzkovateľ súbory cookies uchováva

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

Nie všetky súbory cookies, ktoré tieto webové stránky používajú, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito podmienkami informuje, že pokiaľ by tomu tak čo i len teoreticky bolo, každá Dotknutá osoba má v takomto prípade predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ konajúci v prospech Prevádzkovateľa postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

4.6 Správa súborov cookies

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome);

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies (Firefox);

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sk_SK (Safari);

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie webových stránok Prevádzkovateľa.

5. Podrobnosti o nás

5.1 Webové stránky uvedené v bode 1.2 tohto dokumentu vlastní a prevádzkuje spoločnosť ACCORD, a.s.

5.2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 17 056 373, sídlime na adrese Železničná 3372/10A, 911 01 Trenčín, Slovensko.

5.3 Našim miestom podnikania je Železničná 3372/10A, 911 01 Trenčín, Slovensko.

5.4 Môžete nás kontaktovať:

 1. poštou na horeuvedenú poštovú adresu;
 2. vyplnením kontaktného formulára na webových stránkach Prevádzkovateľa (bod 1.3 tohto dokumentu);
 3. telefonicky, na čísle +421 32 74 18 101 alebo
 4. e-mailom na adresu admin@accord.sk

6. Kamerový systém prevádzkovateľa

6.1 Vymedzenie pojmov

Kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém v objektoch spoločnosti Prevádzkovateľa.
Monitorovaný priestor: je časť predajne, výrobných, skladových a kancelárskych priestorov v objekte ako aj časť verejne prístupných priestranstiev priestorov priľahlých k tomuto objektu, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia automaticky, alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému.
Osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania priestoru je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam dopravného prostriedku, hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby.
Oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so Zákonom, zároveň oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami.

6.2 Účel spracovania osobných údajov

Ochrana majetku spoločnosti Prevádzkovateľa a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

6.3 Právny základ

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem.

Test proporcionality pri právnom základe “oprávnený záujem” je k nahliadnutiu TU.

6.4 Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom (ďalej len OÚ), na opravu Vašich OÚ, na vymazanie Vašich OÚ, na obmedzenie spracúvania Vašich OÚ, namietať proti spracúvaniu Vašich OÚ, na prenosnosť Vašich OÚ, podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava; tel. číslo: +421 2 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk
 • v prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti  podľa §19 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania  podľa §100 Zákona, odvolať súhlas  so spracúvaním Vašich OÚ, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych OÚ iba Váš súhlas; odvolanie súhlasu v rozsahu OÚ, ktoré spracúvame (aj) na základe niektorého z vyššie uvedených právnych základov (napr. osobitného zákona) nebude mať na ich spracúvanie vplyv.

6.5 Čo je kamerový systém prevádzkovateľa

Kamerový systém Prevádzkovateľa je systém kamier umiestnených na budove, v ktorej Prevádzkovateľ sídli. Slúži na ochranu majetku spoločnosti a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. Obsahuje obrazový záznam fyzických osôb a prejav osobnej povahy fyzických osôb  nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, najmä zamestnancov a návštevníkov spoločnosti.

Kamerový systém je prístupný z internetu pre 2ks mobilných zariadení a je chránený menom a heslom. Kamerový záznamník je umiestnený v internej sieti v uzamykateľnom rozvádzači a v uzamykateľnej miestnosti. K údajom zo systému majú prístup iba oprávnené osoby.

6.6 Doba uchovávania kamerových záznamov

Kamerový záznam uchovávame po dobu 3 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Následne záznam vymažeme.

6.7 Umiestnenie a identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)

Kamerový systém je umiestnený v predajných a výrobných priestoroch. Z celkového počtu 15 kamier zachytáva 6 kamier aj verejne dostupný priestor. Ovládacie a záznamové prvky kamerového systému sa nachádzajú v uzamykateľnom objekte s elektronickým zabezpečovacím systémom.

Monitorovanie kamerového systému  je vyvedené na 2 PC systémy s prístupom do internetu. Je zriadený prístup do systému vzdialeným spôsobom cez Internet. Prístup je možný iba pre oprávnenú osobu a je chránený cez meno a heslo.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať len na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, ochrany majetku alebo zdravia, a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako monitorovaný; monitorovaný priestor je prevádzkovateľ povinný zreteľne označiť bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Umiestnenie snímacích zariadení v spoločnosti Prevádzkovateľa:

 • hlavný vchod do hlavnej budovy závodu Prevádzkovateľa (1 kamera)
 • vrátnica (recepcia) hlavnej budovy závodu Prevádzkovateľa (1 kamera)
 • západná stena budovy závodu Prevádzkovateľa (1 kamera)
 • južná stena budovy závodu Prevádzkovateľa (1 kamera)
 • areál spoločnosti Prevádzkovateľa – parkovisko a nakladacie rampy (2 kamery)
 • vstup do priestoru šatní v hlavnej budove závodu prevádzkovateľa na 2. poschodí (1 kamera)
 • vstup do priestoru šatní v hlavnej budove závodu prevádzkovateľa na 3. poschodí (1 kamera)
 • vstup do podnikovej predajne Prevádzkovateľa (1 kamera)
 • všetky miestnosti podnikovej predajne Prevádzkovateľa (6 kamier)

6.8 Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu

Priestor prístupný verejnosti je možné podľa Zákona monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely ochrany objektu a ich priľahlých priestorov, nachádzajúcich sa v jej vlastníctve alebo užívaní. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Osobné údaje získané kamerovým systémom je možné využiť v rámci ochrany objektu a ich priľahlých priestorov, nachádzajúcich sa v jej vlastníctve alebo užívaní. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi Policajného zboru, vykonávajúcemu objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka. Osobné údaje sa poskytujú na základe písomnej žiadosti. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa poskytnú na záznamovom médiu (CD, DVD), na základe písomného súhlasu predsedu predstavenstva spoločnosti Prevádzkovateľa a odovzdajú sa prostredníctvom protokolu o odovzdaní ním povereným pracovníkom.

6.9 Povinnosť mlčanlivosti

Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa príslušných ustanovení Zákona, ktoré získali pomocou kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom.

Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel ako je stanovený v tejto smernici, nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržby, opravy a servisu) prichádzajú do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru.

7. Oznamovanie protispoločenskej činnosti – whistleblowing

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti môže oznámiť podozrenie na protispoločenskú činnosti formou e-mailu na adresu eticka.linka@accord.sk

Dokument týkajúci sa oznamovania protispoločenskej činnosti nájdete TU.

 

Dátum vyhotovenia / poslednej úpravy tohto dokumentu: 01.10.2022

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".